Oferta usług

Doradztwo podatkowe to między innymi:

  1. udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;
  5. prowadzenie rozliczeń płatników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

 

Dowiedz się więcej

Zakres oferowanych przez Kancelarię usług obejmuje doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, rozliczanie płac i ZUS, sporządzanie informacji, zeznań i deklaracji podatkowych, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w sądach administracyjnych.

Moimi klientami są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki kapitałowe i osobowe. Wspieram podmioty gospodarcze w zakresie przekształceń oraz analiz podatkowych i ekonomicznych niezbędnych przy podejmowaniu kluczowych wyborów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakresie doradztwa oraz prowadzania ksiąg, rozliczania kadr i wynagrodzeń (także podmiotów delegujących pracowników do pracy za granicą), przygotowywania rozliczeń finansowych obsługujemy także organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy. Z usług kancelarii korzystają również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Doradztwo podatkowe

Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych

Rozliczenie płac i ZUS

Reprezentowanie podatników przed sądem